Make your own free website on Tripod.com

คำอธิบายรายวิชา

 

หลักสูตรท้องถิ่น    ประเพณีบ้านพอก                             ชั้นประถมศึกษาปีที่  …………

เรื่อง  เบ็ญโทม ( วันสารทไทย )

………………………………………………………………………………………….

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา  สังเกต  รวบรวมข้อมูล  เกี่ยวกับวันเบ็ญโทม ( วันสารทไทย )  ซึ่งเป็นประเพณีบ้านพอก  รายงาน  อภิปราย  วิเคราะห์  คุณค่า  ความสำคัญเกี่ยวกับการดำรง-ชีพและสรุปข้อควรปฏิบัติในการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นบ้านพอก

            เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวันเบ็ญโทม  (สารทไทย )  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชุมชนของตนเอง  มีทักษะในการคิดรูปแบบกระบวนการ  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ คุณค่า  ความสำคัญ  และแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์สืบทอด

 

วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

 

กิจกรรม

เนื้อหา

จุดประสงค์

1.      ศึกษา

2.      สังเกต

3.      รวบรวมข้อมูล

4.      อภิปราย

5.      วิเคราะห์

6.      บูรณาการ

7.      รายงาน

8.      สรุป

9.      ปฏิบัติ

1.ความหมายของคำว่าเบ็ญโทม   (สารทไทย)

2.ความหมายคำว่าประเพณี

3.คำศัพท์ภาษาท้องถิ่น(เขมร)

4.คุณค่าของประเพณี

5.ความสำคัญของประเพณี

เบ็ญโทมในบ้านพอก

6. พิธีกรรมการเซ่นไหว้

7. ข้อควรปฏิบัติในการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวันเบ็ญโทม

(สารทไทย)

 

จุดประสงค์ปลายทาง

1.                  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจประเพณีวันแซนโดนตาในวันเบ็ญโทม  ของบ้านพอก

( สารทไทย)

จุดประสงค์นำทาง

1.      นักเรียนบอกความหมายของประเพณีวันแซนโดนตาในวันเบ็ญโทมได้

2.นักเรียนหาข้อมูลจากผู้ปกครองเกี่ยวกับวันแซนโดนตา (เบ็ญโทม)ได้

3.นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับเหตุการณ์วันแซนโดนตา(เบ็ญโทม)ได้

4.นักเรียนสามารถบูรณาการกับวิชา ภาษาไทย คณิต  สปช.  สลน. กพอ.  ภาษาอังกฤษได้

5.นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของประเพณีวันแซนโดนตา

 (เบ็ญโทม)ของบ้านพอกได้

6.นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการห่อข้าวต้มมัดและห่อข้าวต้มมัด ข้าวต้มผัดได้

7.นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันแซนโดนตาได้

8.นักเรียนวาดรูปของเซ่นไหว้อ่านเขียนคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้

9.นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากข้อมูลเกี่ยวกับของที่ใช้เซ่นไหว้ได้

10. นักเรียนรายงานและสรุปข้อควรปฏิบัติในการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวันแซนโดนตา(เบ็ญโทม )ได้

11.นักเรียนปฏิบัติตนในวัน

แซนโดนตา ( เบ็ญโทม)ได้

 

 

 

(รายละเอียดติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา)

 

กลับหน้าแรก