Make your own free website on Tripod.com

ข้อมูลพื้นฐาน

                           1.1  สถานศึกษา

                                   โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา  จัดตั้งเมื่อวันที่  1  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2481  อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่  10  ตำบลไพร  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายสิน  พึ่งอาตร นายอำเภอกันทรลักษณ์  มีที่ดินจัดสรรสำหรับปลูกสร้างโรงเรียนจำนวน  7  ไร่  3  งาน  69  ตารางวา  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                                   ทิศเหนือ ติดต่อเขตบ้านศิลาทอง  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ

                                   ทิศใต้ ติดต่อเขตบ้านไพร  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ

                                   ทิศตะวันออก ติดต่อเขตบ้านชำเขียน  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ

                                   ทิศตะวันตก ติดต่อเขตบ้านปุน  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ

                                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4

                           1.2  นักเรียน

 

                                   ได้เปิดทำการสอนนักเรียน  2  ระดับคือ

                                   ระดับก่อนประถมศึกษา

                                   ตารางที่  1  แสดงจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

 

ระดับชั้น

ห้องเรียน

นักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

อนุบาล  2

1

1

9

3

11

9

20

12

รวม

2

12

20

32

 

                                   ระดับประถมศึกษา

                                   ตารางที่  2  แสดงจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

ระดับชั้น

ห้องเรียน

นักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

1

1

1

1

1

1

9

2

9

11

4

6

6

5

9

10

10

5

15

7

18

21

14

11

รวม

6

41

45

8

                   

 

                    1.3  ครู/บุคลากร

 

                                   ตารางที่  3  แสดงจำนวนบุคลากร/คุณวุฒิ

 

ที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์(ปี)

1

2

3

4

5

6

7

8

นายวุฒิชัย  สมคะเณย์

นายเจริญสุข  วงศ์แหวน

นางละมัย  ชนะงาม

นางสมจิตร  ครองยุติ

นายปุนวัฒน์  ชนะงาม

นางสมหมาย  ติงสะ

นางสมคิด  วงศ์แหวน

นายปิยะวุฒิ  เบ็ญจมาศ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์  2

อาจารย์  2

อาจารย์  2

อาจารย์  2

อาจารย์  2

อาจารย์  2

นักการฯ

7

7

7

7

7

6

7

4

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

17

21

26

25

26

11

19

10

 

 

 

 

                           1.4  ทรัพยากร

 

                                   ตารางที่  4  แสดงอาคารสถานที่ของโรงเรียน

 

ที่

อาคาร/สถานที่

ขนาด

งบประมาณ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

อาคารเรียน  แบบศก.01  ขนาด  6  ห้องเรียน

อาคารเรียน  แบบสปช.601/29  ขนาด  6  ห้องเรียน

บ้านพักครู  แบบศก.11

อาคารเอนกประสงค์  แบบศก.23

ส้วม  แบบสปช.601/26  ขนาด  3  ที่

ส้วม  แบบสปช.601/26  ขนาด  2  ที่

ห้องสมุด

ถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33

ประปา

243  ตร.ม.

315  ตร.ม.

31.5  ตร.ม.

122.5  ตร.ม.

30  ตร.ม.

20  ตร.ม.

72  ตร.ม.

3  ถัง

-

    285,000

 1,981,500

     50,000

     90,000

     25,000

     50,000

   150,000

     50,000

     40,000

 

                           1.5  ชุมชน

 

                                   ขนาดของชุมชน   บ้านพอกเป็นชุมชนขนาดกลาง  มี  176  ครัวเรือน  มีประชากร  300  คน

                                   ภาษา   ประชาชนส่วนใหญ่สื่อสารโดยใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาเขมร

                                   ศาสนา   ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  100 %

                                   อาชีพ   ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ชาวบ้าน  คือ  ข้าว  มันสำประหลัง  ปอ  ข้าวโพด

                                   รายได้   รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 8,000 บาท / ปี

                                   สภาพความเป็นอยู่  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากชุมชนเท่าที่ควร  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง

กลับหน้าแรก