Make your own free website on Tripod.com

 

โครงการ/กิจกรรม
ดีเด่น
ระดับ
ปีการศึกษา
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน
กศ.พช.
เฝ้าระวังทันตสุขภาพ
หนูรักผักสีเขียว
กศ.พช.
โรงเรียนดีเด่น(ขนาดเล็ก)
หนูรักผักสีเขียว
สิ่งแวดล้อมดีเด่น
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชนะเลิศ
ชมเชย
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชมเชย
รองชนะเลิศอันดับ 2
กลุ่ม
อำเภอ
เขตการศึกษาที่11
จังหวัด
จังหวัด
อำเภอ
อำเภอ
อำเภอ
อำเภอ
อำเภอ
กลุ่ม

2535
2535
2535
2535
2538
2538
2539
2539
2541
2541
2544

 

รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อเด็กๆและประเทศชาติ

กลับหน้าแรก